Kamera: Dieter Hoffmann, Berlin (West)
Equipment: Arriflex 16mm
Datum: 15. August 1961
Drehort: Bernauer-/Ecke Ruppiner Straße, Berlin (West) - Wedding
Handlungsort: Ruppiner-, Ecke Bernauer Straße, Ostberlin-Mitte
Sequenzdauer: 17 sec.

...


Tipp: ...